ŞARTLAR VE SÖZLEŞMELER

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve
şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 
A.’ALICI’; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
B.’SATICI’; (sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır)
ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (MYCHEF) 
Erciyes İş Yerleri Sitesi 187.cadde No:20 Yenimahalle /Ankara
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı
takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek
ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda
bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı
terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni
(RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması
taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin
konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan
veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen,
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi
üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak
üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade
eder.
3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik
ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün
satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve
vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak
ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (MYCHEF) 
Adres: Erciyes İş Yerleri Sitesi 187.cadde No:20 Yenimahalle /Ankara
Telefon: +90 312 397 77 63
E-posta: istanbul@mychef.com.tr
5. ALICI BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
6. SİPARİŞİN TESLİM EDİLECEĞİ KİŞİ BİLGİLERİ
Teslim edilecek kişi:
Teslimat Adresi:
Telefon:
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
7.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı,
marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde
yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili
ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen
fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin KDV ve tüm vergiler dahil satış
fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı:     BU KISMA SİPARİŞ ÖZETİ GELECEK. 
Sipariş Tarihi:
Teslimat tarihi:
Teslim şekli:
7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.
8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta:
Fatura teslim: E-fatura, mail adresine gönderilecektir. Fatura kopyası
sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim
edilecektir.
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri
okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış
sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi
gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin
vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz
olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı
ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön
bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya
teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı
saklıdır. 
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere
uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi
ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat
gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve
dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup
yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat
ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan
ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı
olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi
elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu
ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi
halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona
ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği
adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının
yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün
bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya
ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde
nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve
tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici
hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan
talep etme hakkını haizdir. 
ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade
edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3
haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın
hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili
olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha
sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil
telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS,
telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer
amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi
kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir
.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene
edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve
sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle
korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet
kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi
olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan
kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi
kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi
kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından
kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan
talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar
geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat
içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını
haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve
diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin
gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk
bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat
hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve
taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler
tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini
bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,
yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına
tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.)
işlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi
kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu
ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link
verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla
konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi
desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik
herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal
eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup,
SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca;
işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde,
SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı
tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda,
ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden
itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden
önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet
sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul
etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde
SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde
bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı
Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması
şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek
istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş
olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası
kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10
günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri
ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla
yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir
azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın
zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde
malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen
değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen
kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında
faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve
geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini
altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma
tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya
teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade
edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim
edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar
dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik
ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik,
yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, 
bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması
halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere
ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde
düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi
çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara
başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir
ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde,
ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve
ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, kanunda
belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine
veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu
sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin
gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup
kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri
yapmakla yükümlüdür. 
SATICI:
ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (MYCHEF) 
ALICI:
TARİH:

Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü
Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ederek, site aracılığı ile
edinilebilen kişisel bilgilerinizin ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (MYCHEF) bağlantılı şirketler
veya ortaklar tarafından yapılan işlemlerin güvenliği ve doğruluğunun
tespiti açısından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş olmaktasınız.
Ad, soyad, kimlik, belge numarası, adres, kredi/banka kart numaraları, son
kullanma tarihi, güvenlik numarası, sipariş alıcı bilgileri ve sipariş notu gibi
bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp istemiş olduğunuz ürün ya da
hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz
zorunludur. Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul ettiğinizde
saklanacak olan verilerinizin, bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik
ve gizlilik standartlarında korunacağını belirtmek isteriz.
Bize işlemlerinizi sürdürebilmemiz için gerekli olan bilgiyi sağlayamamanız
durumu, size beklenen hizmeti yerine getiremememize neden olabilir.
Saklanacak olan bilgileriniz ancak belirtilmekte olan amaçlarla
kullanılacaktır:
• Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi,
• Hizmetlerimizin ve ilgili ürünlerimizin pazarlanması,
• İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan
bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin
oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya
getirilmesi ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin
uzmanları ile paylaşmak,
• Pazar araştırması amacıyla temsilcileri vasıtası ile gerek e-posta, telefon,
fax veya SMS yoluyla gerekse de posta yoluyla sizinle irtibat kurmak,
• Web sitemizi ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha
iyi hizmet için Web sitemizi size özgü hale getirmek,
• Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması,
• Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim
olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
• Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler ve ilgi
çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon
niteliğindeki e-postaları periyodik olarak gönderebilmek,
• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine
getirmek amacı ile; kullanıcının tüm hakları gözetilerek veri ilgili üçüncü
kişilere aktarılabilir.
Girmiş olduğunuz veriler, Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’nü kabul etmeniz
halinde işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca
saklanacaktır.
Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması ya da bilgilerin
değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilecektir.
Sitemizi sürekli olarak geliştirmekte olduğumuzdan ötürü, veri kullanımı ile
ilgili de gelişmeler olmaktadır. Her türlü gelişme tarafınıza “Gizlilik
Prosedürü” başlığı altında bildirilecektir.
Gizlilik Prosedürü
Kişisel bilgiler başlığı altında MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM
GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ ‘nin yükümlülükleri ve
ilkeleri hakkında bilgi verilmektedir. MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL
TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ olarak ilgili
kuralların tarafımızca tümü ile eksiksiz bir şekilde yerine getirileceğini teyit
etmekteyiz. Böylelikle, kabul ettiğiniz Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü’ne
bağlı olarak, tüm gayretimizi tarafımızca toplanmış olan her türlü bilgiyi
ekibimizce alınan sıkı güvenlik ve gizlilik önlemleri ile saklama hususunda
özen göstereceğiz.
Kişisel bilgi toplama ve kullanımını en aza indirgeyerek, toplanan kişisel
bilgileri sadece sizin işlemlerinizin gerçekleşebilmesi için gerekli olan süre
kadar tutacağız. Web sitemiz, gizlilik konusunda yeterince duyarlı
olduğunu gösterebilen ve standartlarımıza uygun olan sitelere bağlantılar
içermektedir. Ancak ilgili sitelerin içeriği ya da gizlilik
uygulamalarından MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ sorumlu tutulamaz.

Gizlilik Sözleşmesi
İşbu Gizlilik Sözleşmesi ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LTD.ŞTİ ‘nin (“MYCHEF”) sahibi olduğu www.mychef.com.tr
ve/veya sair internet sitelerine ilişkin gizlilik politikasını içerir. MYCHEF ’in
sahibi olduğu www.mychef.com.tr ve/veya sair internet sitesini ziyaret
ederek ve aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş
sayılmaktasınız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri
olarak tanımlanabilecek müşterilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C.
Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. veriler, siparişlerinizi
almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek,
sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
önceden onay vermeniz halinde siparişleriniz, ürünler ve hizmetler
hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi
yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek
ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini MYCHEF adına
yerine getirmelerini sağlamak ve mesafeli satış sözleşmesi ve sair
sözleşmelerin ifası amacıyla MYCHEF iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya
kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik
arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir,
transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
MYCHEF, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere
uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet
sitelerine bireyselleştirilmiş (kişiselleştirilmiş) erişim ve belirginleştirme
çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum
ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı
bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir,
fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının
internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de
kullanılmaktadır.
MYCHEF müşterilerinin www.mychef.com.tr internet sitesinin mobil
versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullandığı hallerde
alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum
verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil)
uygun teknik yöntemler ile alınabilir, ticari amaçlar ile MYCHEF iştirakleri
ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir,
yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir,
paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilecektir.
Müşterilerimiz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda
belirtilen iletişim kanallarından MYCHEF ’e ulaşarak kişisel veri kullanımı-
işlenmelerini ve/veya kendilerine gönderilen ticari elektronik iletişimleri
durdurulmasını talep edebilirler. Müşterilerimizin bu husustaki
taleplerinin MYCHEF ’e ulaşmasını müteakip içerisinde kişisel veri
işlemleri ve/veya elektronik ticari ileti gönderimi durdurulur. Ancak
yürürlükteki mevzuatın izin verdiği/işlenmesi/saklanması/tutulması zorunlu
olan veriler işlenmeye veya ticari elektronik ileti gönderimine devam
edilebilir. Müşterilerimizdilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler
hakkında MYCHEF ’e her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu
hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine
getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul
edilmeyebilecektir.
MYCHEF tarafından müşterilerine yürürlükteki mevzuata uygun olarak,
her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon,
satış ve pazarlama amacıyla çeşitli sosyal, ticari ve sair elektronik iletiler
SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-
posta/mail, faks ve diğer elektronik iletişim araçları aracılığıyla
gönderilebilir.
Müşterilerimizin belirtilen suretler ile bilgilenmeleri ve/veya kendilerine
gönderilen ticari elektronik iletiler çerçevesinde bir ürün/hizmet satın
alması söz konusu olursa anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak
tüketici sözleşmesine tabidir. Tüketici sözleşmesi kendi şartlarında ve
tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerinizde, her işlem
sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu-mesafeli satış
sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.
MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ ait internet sitesi ile ilgili her türlü bilgi ve içerik ile bunların
düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda;
üçüncükişilere ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet
hakları MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LTD.ŞTİ’ye aittir.
MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ üyelik iptal işleminizi adresine e-mail info@mychef.com.tr
göndererek veya www.mychef.com.tr websitesinde Üyelik İptali seçeneği
üzerinden işlem yaparak gerçekleştirebilirsiniz.
MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ iş bu Gizlilik Sözleşmesi’ndeki tüm maddeleri ve müşterilerine
sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü
değişikliğiyapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler MYCHEF-ATAFORM
TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
ve/veya www.mychef.com.tr internet sitesinden veya diğer uygun
yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır. MYCHEF’in
zaman zaman düzenleyeceği kampanyalara ilişkin tüm hakları saklıdır.
MYCHEF-ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LTD.ŞTİ ’ne aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.
Fabrika : Erciyes İş Yerleri Sitesi 187.cadde No:20 Yenimahalle /Ankara
Tel : +90 312 397 77 63
Showroom : Erciyes İş Yerleri Sitesi 187.cadde No:27 Yenimahalle /Ankara
+90 312 397 10 10
Showroom : Bahriye Caddesi No:85 Kasımpaşa/Beyoğlu/ İSTANBUL
Tel :+90 212 297 22 30
info@mychef.com.tr
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
(“MYCHEF”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel
bilgilere aşağıda yer verilmiştir. MYCHEF 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü
yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-
sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine
sunar. MYCHEF işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama
metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde
her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
1) MYCHEF in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli
kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin
korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin
hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da
kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar
öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası
amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
2) MYCHEF kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
www.mychef.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem
yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve
mevzuat hükümleri uyarınca MYCHEF tarafından işlenmektedir.
MYCHEF’e ait olan www.mychef.com.tr web sitesi çerez (cookie) kullanan
bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da
sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak
tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.
www.mychef.com.tr, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması
Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında
kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü
kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.
www.mychef.com.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya
üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir
özet oluşturmak amacıyla depolar. www.mychef.com.tr size özel tanıtım
yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya
mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi
belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site
üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.mychef.com.tr
çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya
farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu
bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte
kullanabilir.
www.mychef.com.tr mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı
çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda
sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet
tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
“www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini
ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem
de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini
reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam
edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine
erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
3) İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?
www.mychef.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web
sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu
kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun
sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez
parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil
uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan
çerezleri içerir.
www.mychef.com.tr web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil
uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi
gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil
olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek
için kullanır.
www.mychef.com.tr web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha
uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır.
Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha
uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden
istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
4) İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme
için nasıl kullanmaktadır?
www.mychef.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web
sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet
sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları
size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla
kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web
sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web
sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri
kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla
tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet
tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya
“www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu” adresini
ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem
de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini
reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam
edebilirsiniz, fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine
erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.
5) MYCHEF kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
MYCHEF , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi
kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere
açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
oweb sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın
kimlik bilgilerini teyit etmek,
oiletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
omesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin
koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile
iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
oelektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak
olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
omesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca
üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
okamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği
kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
o“müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak”
müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında
müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
owww.mychef.com.tr sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş
yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde
kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde
kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin
sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik
ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
oanlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından
müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili
müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
ohizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini
değerlendirebilmek,
oyasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki
mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
6) MYCHEF kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
MYCHEF ile paylaşılan kişisel veriler, MYCHEF gözetimi ve kontrolü
altındadır. MYCHEF, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince
bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli
organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda
veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki
yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası
ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma
testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her
zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
7) MYCHEF kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin
izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı
olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı
olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler
paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve
verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü
kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli
teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri
alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin
sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MYCHEF
sorumlu değildir.
Kişisel verileriniz MYCHEF’in hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı
yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği
yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında
saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla,
müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda
anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalar arası Kart
Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet
sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama
faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam
şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili
iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
8) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /
yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak
isteriz.
9) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar
olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar MYCHEF ’in yükümlülükleridir.
Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi,
yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni
mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa
üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
10) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca MYCHEF ’in kişisel verilerinizi doğru ve
güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda MYCHEF
’in yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi
için müşterilerimizin MYCHEF ile doğru ve güncel verilerini paylaşması
gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması
halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle
iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
11) MYCHEF ’e kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz
için info@mychef.com.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman
ulaşabilirsiniz.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘Site Kullanım Şartları’nı dikkatlice
okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki
şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’)
www.mychef.com.tr adresindeki ATAFORM TEKSTİL TURİZM GIDA
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ (“MYCHEF”) firmasının (Firma)
malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm
hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki
hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz
yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine
sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu,
anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş
sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler
yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve
yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, iş bu sözleşmede talep edilen
şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma
hakkını her zaman saklı tutar.
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da
bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik
herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve3. Kişiler
nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai
işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde
veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.
Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik,
kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik
eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde
oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’
yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç
başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya
kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı
tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi
sorumluluğundadır.
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım,
bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site
işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve
uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi
veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet
hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz,
kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir
kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon
numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya
yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak
anılacaktır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb.
pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere,
Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve
demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile
paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler
firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun
promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak
amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin
talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri
gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu
durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. GARANTİ VERMEME
İŞBU SÖZLEŞMEMADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ
ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
“OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU”TEMELDE SUNULMAKTA VE
PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLALETMEME
KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER
VEYAUYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER
DÂHİL) SARİH VEYAZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR
GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi
halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin
hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden
kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik
ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu
tutulamaz.
6. MÜCBİR SEBEP:
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç
savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev,
lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi
gibi sebeplerden (aşağıda birlikte”Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı
sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,
taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den
doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VEUYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale
gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını
kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı
tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam
etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,
Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği
e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği
adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün
içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese
yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar
kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca
delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini
kabul eder.
11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her
türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.